Algemeen

1. VBAG: Beroepsvereniging

De Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze werd in 1984 opgericht om de kwaliteit van de complementaire geneeswijzen in Nederland beter te kunnen bewaken en te bevorderen. Dit gebeurde door uitsluitend therapeuten toe te laten die een door de VBAG erkende opleiding hadden gevolgd. In de loop der jaren zijn er steeds meer eisen bijgekomen, enerzijds door ons als vereniging zelf, anderzijds door de zorgverzekeraars. Het gevolg hiervan is dat wij nu de grootste beroepsvereniging binnen de complementaire geneeswijzen in Nederland zijn. Voor meer informatie kunt u naar www.vbag.nl

2. RBCZ: Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert. Voor meer informatie kunt u naar www.rbcz.nl

3. Klacht- en Tuchtrecht

YiSz is verbonden aan een geschillencommissie via Quasir.

Wanneer klachtenfunctionaris
Bij klachten welke te maken hebben met bijvoorbeeld onvoldoende/onjuiste zorgverlening, ongewenste beëindiging zorgverlening, schade door de behandeling/therapie, ontevredenheid over bejegening of nazorg.

 

Mogelijke maatregel(en)
De klachtenfunctionaris kan geen maatregel opleggen, maar helpt de cliënt zowel om de klacht te formuleren als bij de bespreking met de betreffende Coach/Therapeut.

–  Indien u een klacht heeft, probeer dit dan altijd eerst met de betreffende Coach/Therapeut te bespreken. Mogelijk komt u hier samen al uit.

–  Mocht dit gesprek niet hebben opgeleverd wat u wenst, of is een dergelijk gesprek om motiverende redenen niet (meer) mogelijk, dan kunt u contact opnemen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir.

–  Deze klachtenfunctionaris zal u helpen om uw klacht goed te formuleren en vervolgens in gesprek te gaan met de betreffende therapeut.

YiSz is verbonden aan het Geschilleninstantie Zorggeschil.

 

Wanneer Geschillencommissie
Indien uw klacht naar uw mening niet is opgelost na bemiddeling van de klachtenfunctionaris.

 

Mogelijke maatregelen
De geschillencommissie welke belast is met de zaak geeft een bindend advies, wat inhoudt dat de uitspraak daadwerkelijk uitgevoerd moet worden.
Dit kan variëren van verplichte continuering van de behandeling tot een schadevergoeding.

–  Blijkt de klachtenfunctionaris niet voldoende te zijn geweest en/of blijft u van mening dat de therapeut fouten heeft gemaakt, dan zal de klachtenfunctionaris u helpen om uw klacht bij de geschilleninstantie Zorggeschil neer te leggen.

–  Zorggeschil is een onafhankelijke geschilleninstantie welke door het ministerie van VWS is goedgekeurd.

–  De geschillencommissie heeft als voorzitter altijd een erkend jurist.

–  Iedere Coach/Therapeut van de VBAG valt overigens tevens onder het toezicht van IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg)

4. Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht organisaties en zelfstandige beroepskrachten om een meldcode te hebben en het gebruik daarvan te bevorderen. De meldcode bestaat uit een stappenplan voor professionals bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. Doel van de wet is om professionals te ondersteunen in een tijdige en effectieve aanpak van geweld in huiselijke kring, waaronder seksueel geweld, vrouwelijke genitale verminking, eergerelateerd geweld en ouderenmishandeling.

Vanaf 1 januari 2019 treedt er een wijziging in het Besluit verplichte meldcode in werking. Vanaf dat moment is een afwegingskader onderdeel van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Het hanteren van een afwegingskader is verplicht in de stappen 4 en 5 van de Meldcode. Een andere belangrijke verandering is dat in stap 5 de professional naast melden bij Veilig Thuis tegelijkertijd zelf hulp kan (blijven) bieden of organiseren, al dan niet in samenwerking met Veilig Thuis. Het afwegingskader wordt onderdeel van de professionele standaarden van de beroepsgroep, waaronder ook de beroepscode valt.

Downloads:

Locatie

Het bezoekersadres: 
Wijnhaven 36, 3011 WS Rotterdam
De locatie is alleen beschikbaar op de afgestemde momenten. 
Verder kan er telefonisch of via de mail contact opgenomen worden. 

Contact

Mail adres: info@yisz.nl
Telefoonnummer: 06-48049881
Kvknummer: 72257369
BTW: NL001791516B60